Vil bruke Oslo som sandkasse for å løse globale helseutfordringer

“Hvorfor er det så mange ensomme og ulykkelige mennesker i byen vår når vi egentlig har det så bra? Vi trenger hjelp til å passe på hverandre og til å være sammen. Det er på tide med #Oslodugnad mot ensomhet!”, er bare en av utfordringene fra Oslos innbyggere til Folk. Nå tar problemverkstedet utfordringen på alvor og setter bærekraftsmålet God helse på agendaen.

Ensomhet, psykiske lidelser, fedme, mobbing, dårlig kosthold, luftforurensning og fallskader er bare noen av de helseutfordringene Oslos innbyggere har delt på Oslo-dugnad de siste ukene. Etter å ha vurdert behovet for nye løsninger på de lokale utfordringene i både Norge og resten av verden, har Folk bestemt seg for å ta tak i lokale problemstillinger som svarer på FNs bærekraftsmål om God Helse, Bærekraftige byer og samfunn, Ansvarlig forbruk og produksjon og Mindre ulikhet i tiden frem til sommeren.

– Oslos innbyggere har gitt oss en temperaturmåler på hva slags problemer de føler på kroppen. Det har vi brukt som et utgangspunkt når vi har analysert de ulike problemområdene og satt dem inn i en global kontekst. Nå skal vi bruke sandboxing som metode og teknologi som verktøy for å utvikle produkter og selskaper som svar på problemer som betyr mye for mennesker i byen vår, men også for Norge og resten av verden. Når vi har laget prototyper som brukerne setter pris på og utviklet produkter som fungerer er ambisjonen å skalere løsningene til resten av verden, sier Preben Carlsen, initiativtaker og styreleder i Folk.

– De neste fem ukene kommer rundt 30 av medlemmene i Folk til å jobbe intenst for å finne svar på ulike helseutfordringer. Vi setter tverrfaglighet høyt, og derfor er vi glade for at vi har fått med oss spesialister innen musikk, teknologi, innovasjon, antropologi, mat- og ernæring, politikk, eiendom, journalistikk, sosialt entreprenørskap, tjenestedesign, digital forretningsutvikling og posisjonering for å finne nye svar. Samtidig er vi ydmyke når vi skal i gang med å løse noen av vår tids største problemer, og derfor er vi alltid på jakt etter flere dyktige mennesker, organisasjoner og selskaper som kan bidra med sine perspektiver og ressurser i innovasjonsarbeidet, sier Ida Pernille Hatlebrekke, daglig leder i Folk.

Nå søker Folk etter mennesker og selskaper som vil bidra til å løse helseutfordringer i Oslo og resten av verden ved å utvikle nye produkter og selskaper sammen med andre. Vil du hjelpe oss?

Sjekk ut våre nettsider på folkoslo.no og send oss en e-post på hello@folkoslo.no

Preben Carlsen legger frem utfordringer som medlemmene skal angripe i de kommende ukene.

Noen fakta om Oslo-folks helseutfordringer i en global kontekst

Flere av utfordringene Folk har samlet inn fra Oslos innbyggere harmonerer godt med FNs bærekraftsmål om God Helse, så det er gode grunner til at Folk har valgt å sette helseutfordringene på agendaen i mars:

Noen fakta om Oslo-folks helseutfordringer i en global kontekst

25 prosent av elevene på Grünerløkka videregående skole sier at de ofte har depressive tanker. Det er en alvorlig indikasjon på et av verdens raskest voksende helseproblemer. En studie i 18 land viser at hele 121 millioner mennesker er deprimerte, og at kvinner rammes dobbelt så ofte som menn. Undersøkelsen viser også at tap av partner er den største årsaken til depresjon på verdensbasis.

Ensomhet er et problem som går utover livskvaliteten til stadig flere mennesker. Her hjemme sier hele 26 prosent av studentene at de ofte er ensomme – og det er studentene i Oslo og Akershus som sliter mest. Internasjonalt viser studier at ensomhet kan øke sannsynligheten for tidlig død med 26-32 prosent.

I Norge har hele 28 prosent av alle barn og unge mellom 9 og 18 år blitt utsatt for digital mobbing, men selv om norske barn er tidlig ute med å bruke sosiale medier, er digital mobbing er slett ikke et norsk fenomen. Hele 1 av 10 foreldre i verden har opplevd at barna deres har blitt utsatt for digital mobbing.

Enkelte dager i januar 2017 var Oslo den byen i Europa med dårligst luftkvalitet, og statistikken viser faktisk at hele 185 mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av svevestøv i Oslo. I andre deler av verden er problemet mye større, og studier viser at 4 av 5 innbyggere i byer med målbare luftverdier blir utsatt for forurensing som er høyere enn de anbefalte verdiene fra WHO.

1 av 6 norske barn sliter med overvekt eller fedme, mens hele 1 av 4 ungdommer og voksne gjør det samme. Fedmeepidemien er et globalt fenomen og forekomsten av fedme har blitt doblet i hele 73 land siden 1980. Overflødig kroppsvekt førte til om lag fire millioner dødsfall på verdensbasis i 2015.

855 personer dør av fallulykker i Norge hvert år. Dette er den vanligste årsaken til at eldre skader seg, samtidig som frykten for å skade seg på vinteren gjør at mange gamle mennesker ikke tør gå ut. Det gir redusert livskvalitet og påfører samfunnet store kostnader. Fallulykker er også den nest vanligste årsaken til dødsulykker i verden, og fører til at hele 646.000 personer omkommer hvert år.

Fakta om Folk

Folk er et uavhengig problemverksted som består av mennesker og virksomheter som har lyst til å jobbe sammen med andre for å utvikle konsepter, teknologi og selskaper som løser lokale problemer med et globalt nedslagsfelt. Vi mener det er enkel logikk at de som er en del av løsningen på verdens viktigste utfordringer har et stort marked og en lys fremtid foran seg. På Folk skal vi derfor jobbe dedikert med å skape nye løsninger på de 17 hovedutfordringene verdenssamfunnet har definert som viktigst gjennom FNs bærekraftsmål, for så å bruke Oslo som sandkasse for å utvikle løsninger som skaleres nasjonalt og globalt.

På Folk tar vi verdien i sterke partnerskap på alvor, fordi vi er overbevist om at tverrfaglighet er essensielt for å utvikle de beste løsningene på viktige utfordringer. Derfor er Folk en faglig og forretningsmessig møteplass for ildsjeler, teknologi- og oppstartsselskaper, akademia, fagpersoner, innovasjons- og forskningsmiljøer, kultur- og organisasjonsliv, politikere, etablerte selskaper og offentlige virksomheter.